Polityka prywatności

Kurier BTL Logistik może powierzać przetwarzanie danych o których mowa w ust. 1 swoim podwykonawcom tylko w celu realizacji zleconej usługi oraz zgodnie z art.13 ust.1-2 oraz art.14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby powyższej korespondencji. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu , aktualizowania, poprawiania i usuwania swoich danych, a ich podanie Administratorowi jest dobrowolne.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczynają w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Niniejszym informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Kurier BTL Sp. z o.o. z siedzibą w Włocławku (87-800), przy ul. Wiejskiej 24.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • przewoźnicy, z którymi Kurier BTL Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
  • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Kurier BTL Sp. z o.o.;
  • pracownicy Kurier BTL Sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zlecanych usług spedycyjnych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.